ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ มกราคม 2564 | วันนี้วันพระ.com

วันนี้วันพระ.com บริการข้อมูล ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันพระ, วันหยุดราชการ, วันสำคัญ, วันหยุดชดเชยฯ, วันพระ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2564 (2021)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

มกราคม 2564 (2021)

ธันวาคม 2563 มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

27

28

29

30

31

1

วันหยุด<br />วันขึ้นปีใหม่
วันหยุด
วันขึ้นปีใหม่

2

3

4

5

6

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

7

8

9

10

11

12

13

วันพระ<br />แรม 15 ค่ำ
วันพระ
แรม 15 ค่ำ

14

15

16

17

18

19

20

21

วันพระ<br />ขึ้น 8 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ

22

23

24

25

26

27

28

วันพระ<br />ขึ้น 15 ค่ำ
วันพระ
ขึ้น 15 ค่ำ

29

30

31

1

2

3

4

5

วันพระ<br />แรม 8 ค่ำ
วันพระ
แรม 8 ค่ำ

6

 

วันพระ มกราคม 2564, วันพระใหญ่ มกราคม 2564
- 6 มกราคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีชวด
- 13 มกราคม 2564 ตรงกับ วันพระแรม 15 ค่ำ วันพุธ แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีชวด
- 21 มกราคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด
- 28 มกราคม 2564 ตรงกับ วันพระขึ้น 15 ค่ำ วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด
- 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ วันพระแรม 8 ค่ำ วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด
วันหยุด มกราคม 2564, วันหยุดราชการ มกราคม 2564

วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในสมัยโบราณมาเราถือว่า วันแรม 1 ค่ำเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ อันต้องด้วยในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเหมันตฤดูเป็นการเริ่มต้นปี และในสมัยโบราณนั้น วันขึ้นปีใหม่ เราได้นับถือคติของพราหมณ์ คือใช้วันที่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ และเป็นเช่นนั้นตลอดมา จวบจนกระทั่งปี พ.ศ.2432 แห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้ก็เนื่องจากทางราชการได้นิยมใช้หลักทางสุริยคติ แต่ก็ยังคล้องต้องตามคติพราหมณ์อยู่นั่นเอง เพราะเดือน 5  ก็ตรงกับเดือนเมษายนเรื่อยมา

          ต่อมาทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติปฏิทิน พ.ศ.2483 และพระราชบัญญัตินั้นเริ่มใช้ได้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2483 รัฐบาลจึงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 จึงมีเพียง 9 เดือนเท่านั้น คือเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของนานาประเทศ มีหนังสือประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ของ ไทยอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2483 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และการใช้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก แต่อะไรทั้งหมดก็ไม่สำคัญเท่าที่เราจะได้ฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของไทยเราเองแต่โบราณกาล ซึ่งเราได้ละทิ้งเสียโดยอิทธิพลของพราหมณ์นั้น กลับขึ้นมาใช้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยทั้งในส่วนเกี่วยข้องกับชาติของเราเอง และในทางสัมพันธ์กับชาติที่เจริญแล้วทั้งหลาย ทั้งนี้ประเทศไทยจึงถือเอาวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่ นั้นจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าวันที่ 1 มกราคม จะถือปฏิบัติเป็นวันขึ้นปีใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงถือว่า วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเช่นเดียวกัน

            ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนรวมทั้งข้าราชการ จะมีการจัดงานรื่นเริงและมหรสพ ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ธันวาคม จนถึงวันที่ 1 มกราคม มีการจัดกิจกรรมร่วมนับถอยหลัง เพื่อก้าวสู่วันใหม่ มีการแลกบัตรอวยพรและของขวัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชน สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชน และบุคคลสำคัญ ในช่วงเช้าของวันที่  มกราคม ประชาชนก็จะทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา เยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่รับพร และอวยพรซึ่งกันและกันเพื่อความสุขความเจริญ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลที่จัดให้มีขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ในขณะเดียวกัน หลายๆ บริษัทก็จะถือเอาโอกาสนี้แจกโบนัสและประกาศเลื่อนขั้นพนักงาน

บรรณานุกรม
ชลิยา ศรีสุกใส. วันสำคัญ ประเพณี การละเล่นของไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พีบีซี, มปป.
สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร. บันทึกเรื่องเมืองสยาม. กรุงเทพฯ : ประจักษ์การพิมพ์, 2526.

Source: icons8.com